معرفی کلی طرح صنعت‌یار

طرح جامع صنعتیار طرحی است بر اساس داده های جمع آوری شده از صنعت و پردازش این داده ها برای کمک به صنعت در جهت ارتقا، بهینه سازی، عارضه یابی و رفع عوارض واحدهای صنعتی است. در این طرح سعی بر این است تا به وسیله داده های استخراج شده، …