طرح جامع صنعتیار طرحی است بر اساس داده های جمع آوری شده از صنعت و پردازش این داده ها برای کمک به صنعت در جهت ارتقا، بهینه سازی، عارضه یابی و رفع عوارض واحدهای صنعتی است. در این طرح سعی بر این است تا به وسیله داده های استخراج شده، توانای های و فرصت های موجود در صنعت شناسایی شود و همچنین با ایجاد ارتباط بین ذینفعان صنعت کشور اعم از مراجع حاکمیتی، سرمایه گذاران و صاحبان صنایع از هدر رفت سرمایه و ظرفیت ها تا حد توان جلوگیری شود.

هدف کلی این طرح ارتقا، بهبود، بهینه سازی و رفع عوارض صنایع است. برای جهت دهی به برنامه و تلاش‌ها، اهدافی ذیل هدف اصلی تعریف می شوند تا متناسب با هدف کلی استراتژی های مورد نظر از چارجوب‌بندی برخوردار شوند. این اهداف عبارتند از:

 • استخراج ظرفیت ها و فرصت ها
 • جهت دهی بهینه سرمایه گذاری ها
 • بالا بردن بهره وری صنایع
 • ایجاد ارتباط سازنده بین ذینفعان صنعت
 • ایجاد فضای مطالبه گری بر اساس مفروضات علمی و منطقی
 • آمایش سرزمینی

طرح صنعت‌یار شامل چهار مرحله کلی است که به صورت یک چرخه در جهت بهبود مستمر طراحی شده است.

همانطور که در شکل مشخص است مراحل این چرخه به ترتیب عبارتند از:

 • گام اول: استخراج داده‌های صنعت و داده های پیرامونی
 • گام دوم: پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات و مدل‌ها
 • گام سوم: ارائه اطلاعات، مدلها و خدمات، متناسب با نیاز ذینفعان
 • گام چهارم: بروزرسانی و کنترل

در ادامه به تشریح هریک از مراحل چرخه پرداخته می‌شود.

گام اول: استخراج داده‌های صنعت و داده های پیرامونی

در گام اول داده های مربوط به صنایع جمع آوری می‌شود. داده ها شامل سه دسته هستند:

داده های مالی و عملیاتی: این داده ها شامل داده های علت و معلولی مربوط به نحوه فعالیت واحدهای صنعتی و دلایل مؤثر بر فعالیت واحد ها، ویژگی های صنعت، اطلاعات دوره گزارش و تجارت الکترونیک در دوره مالی مورد نظر هستند و همچنین شامل داده های مالی شامل هزینه های سرمایه گذاری، اشتغال قراردادها، هزینه های انرژی و آب، هزینه های اداری، هزینه های خدمات خریداری‌شده و میزان خرید مواد خام و قطعات و فروش محصولات می باشد.

نکته مهم در این مرحله استخراج داده های موفق و کارآمد علاوه بر واحدهای ناموفق است.

داد های مکان و زیر ساخت: این داده ها شامل عوامل مؤثر در انتخاب مکان برای واحد صنعتی است.این عوامل عبارتند از: مختصات جغرافیایی و ادرس مکانهای مستعد، مساحت زمین در دسترس، امکانات زیر ساختی، راههای دسترسی، نیروی انسانی در دسترس و هزینه زمین و تسهیلات است.

داده های عارضه یابی: این داده ها خروجی اطلاعات و عارضه های احصا شده از واحدهای صنعتی توسط مشاورین را در بر میگیرد.

علاوه بر این سه دسته داده، داده های پیرامونی موثر بر صنایع نیز به جهت بررسی میزان تاثیر کذاری استخراج می‌شوند.این داده ها شامل داده استخراج شده از گمرکات، بازار، اقتصاد کلان، فعل و انفعلات اجتماعی و رویدادهای مرتبط با صنایع می باشد.

گام دوم: پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات و مدل‌ها

در گام دوم پردازش داده ها در دستور کار میگیرد. در مرحله پردازش داده ها از ابزارهای مختلفی برای این کار استفاده می شود. با توجه به سوالات پیش بینی شده در فرم ها و اطلاعات استخراج شده در این گام از پنج نوع ابزار و مدل برای پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات قابل استفاده در راستای اهداف طرح استفاده می‌شود. این ابزارها شامل:

 • تجزیه و تحلیل آماری
 • تحلیل مالی
 • تحلیل پوششی داده ها
 • مدل مکانیابی زنجیره تامین
 • عارضه یابی هوشمند

در گام اول از پردازش داده ها به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته می شود. در این مرحله این امکان وجود خواهد داشت تا از طریق ابزارهای علم آمار اطلاعات مفیدی استخراج شود. در وهله اول داده های خام از طریق ابزارهای ساده علم آمار تبدیل به اطلاعات ارزشمندی می شوند مانند: تخمین ظرفیت تولید، نرخ اشتغال، نرخ مصرف انرژی، یزان هزینه های پارمترهای مختلف برای صنایع مختلف، نیازهای صنایع از مواد اولیه و قطعات و بسیاری اطلاعات دیگر که می تواند کمک شایانی در برنامه ریزی و سیاست گذاریها برای ذینفعان داشته باشد.

در مرحله تحلیل مالی از گام پردازش داده ها این امکان فراهم می شود تا با توجه به صنایع و مقیاس تولید آنها و داده های جمع آوری شده به برآوردها وتحلیل هایی نظیر: برآورد سرمایه گزاری ثابت، سرمایه در گردش، هزینه سالیانه تولید، استهلاک سالیانه، برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها، تحلیل درآمدها، نرخ بازدهی داخلی، نرخ بازگشت سرمایه وتحلیل نقطه سر به سر دست یافت. این برآوردها وتحلیل ها می تواند در راستای امکانسنجی برای واحدهای در حال تاسیس تحلیل صنایع برای سرمایه گذاران و در نهایت هدایت بهینه سرمایه کمک کند.

یکی دیگر از مباحث مطرح در گام پردازش داده ها، تحلیل پوششی داده ها است. تحلیل پوششی داده ها این امکان را فراهم می کند تا بدون توجه به مقیاس واحد صنعتی در صنعت مورد نظر و با توجه بازدهی و بهره وری به مقایسه آنها پرداخته شود و با مشخص شدن واحدهای پیشرو، ضرایب بهینه سازی شده برای پارامترهای ورودی و خروجی واحدها برای رسیدن به حداکثر بهره وری ممکن استخراج شوندکه این امر منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوت واحدهای صنعتی و میزان تاثیر گذاری پارامترهای مختلف در عملکرد واحدها صنعتی خواهد شد. با استفاده از این ابزار می توان به رفع عوارض مدیریتی و سیاست گزاری ها پرداخت.

مدل مکانیابی-زنجیره تامین ابزار دیگری است که در پردازش داده ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از داده های استخراج شده از طریق فرم، پارامترها و ضرایب مورد نیاز برای ایجاد مدل مکانیابی زنجیره تامین تعیین می شود.این مدل با در نظر گرفتن عواملی مانند مقیاس تولید، مساحت زمین مورد نیاز، راههای ارتباطی، زیر ساخت ها، هزینه های حمل ونقل، مراکز تامین مواد اولیه و مراکز توزیع و فروش و همچنین محدودیت های زیست محیطی و محدودیت های دیگر مکانهای بهینه را پیشنهاد می دهد.

استفاده از یادگیری ماشین وشبکه های عصبی مصنوعی نیز می تواند گزینه ای برای پردازش داده ها باشد. یادگیری ماشن این امکان را فراهم می کند  تا با استفاده از آموزش الگوهای عملکرد واحدهای صنعتی با توجه به نتایج آنها در عارضه یابی موردی از طریق مشاوران، به الگوهایی برای عارضه یابی و ارزیابی عملکرد واحدهای جدید با توجه به پارامترهای عملکردی انها قبل از بررسی میدانی واحد مورد نظر برسیم. که این مزیت این امکان را فراهم می کند تا برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها و گسیل نیروها به صورت بهینه انجام گیرد.

گام سوم-ارائه اطلاعات، مدلها و خدمات متناسب با نیاز ذینفعان

ذینفعان این طرح با توجه به نوع و جنس اطلاعات و مدلهای استخراج شده سه گروه هستند: واحدهای صنعتی، سرمایه گذاران و مراجع حاکمیتی.

خدماتی که به واحدهای صنعتی در این طرح قابل ارائه هستند، عبارتند از: عارضه یابی، رفع عوارض از طریق سازماندهی صنعتیاران، ایجاد ارتباط بین واحدهای صنعتی، طراحی و توسعه زنجیره تامین، بازاریابی، فروش، کمک به ایجاد کنرسیوم ها، امکانسنجی پروژه های توسعه ای و امکان ایجاد مطالبه گری بر پایه مفروضات علمی.

خدماتی که به سرمایه گذاران امکان ارائه دارد عبارتن از: امکانسنجی ایجاد واحدهای صنعتی، ارائه طرحهای توجیهی و شناسایی حوزه های دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری

خدمات قابل ارائه به مراجع حاکمیتی عبارتند از: ارائه تحلیل در رابطه با سیاست گذاریها، قوانین، صدور پروانه ها، زیرساخت ها، ارائه پیشنهاد در رابطه با اصلاح و اجرای قوانین و سیاست گذاریهای و ارائه طرحهای توسعه در رابطه با ارتقا صنایع.

گام چهار-بروزرسانی و کنترل

گام چهارم و گام نهایی از چرخه صنعت‌یار به بررسی و ارزیابی طرحها و پروژه های برگرفته شده از تحلیل های صنعتیار می پردازد. بانک اطلاعاتی با توجه به نتایج بروزرسانی می شود. همچنینمشاورین و صنعتیاران مورد ارزیابی قرار می گیرند و این ارزیابی از طریق ذینفعان صنعتیار خواهد بودپس از استخراج نتایج ارزیابی، امتیاز دهی صورت خواهد گرفت و در مراحل بعدی ذینفعان با توجه به پیشینه صنعتیاران امکان انتخاب بهینه تری خواهند داشت. موارد اجرایی در گام چهارمفهرست وار عبارتند از:

 • تایید صلاحیت، اعتباردهی و صحه گذاری صنعتیاران
 • مستندسازی فرایندها
 • محاسبه مجدد قابلیت فرایند و نتایج مالی بر اساس بهبود
 • تعیین پروژه های بالقوه آتی

طرح صنعتیار بستری است برای پیاده سازی ایده ها در قالب چرخه ای توسعه داده شده، و به هیج وجه طرح متقن و ثابتی نیست و این امکان وجود دارد تا با استفاده از ایده های نو به سمت بهبود بیشتر در عملکرد این طرح حرکت شود. پس از صنعتیاران عزیز این انتظار می رود ما را در بهبود هرچه بیشتر این طرح یاری کنند. از شما خواهشمندیم نظرات، نوصیه و طرح های خود را برای بهبود این طرح با ما در میان بگذارید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *